Projekt przywrócenia historycznej nawierzchni w ciągu pieszym Alei Zasłużonych zrealizowany!

Samoistna wartość Alei Zasłużonych jest na tyle duża, iż obok innych indywidualnie chronionych komponentów Cmentarza Powązkowskiego, zasłużyła ona na wpis do rejestru zabytków jako miejsce o szczególnej wartości historycznej w wymiarze narodowym oraz samodzielnych walorach artystycznych (kompozycyjnych) dających się jednoznacznie wyodrębnić w strukturze przestrzennej Cmentarza Powązkowskiego. Wytyczona w okresie międzywojennym i zachowana w obecnym stanie Aleja Zasłużonych stanowi jedną z najważniejszych części historycznego układu Starych Powązek.

Stan wtórnej nawierzchni ciągu pieszego w Alei Zasłużonych był w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia asfaltowa, pod powierzchnią której zachowała się oryginalna część alei, była w większości spękana z licznymi ubytkami, co zagraża bezpieczeństwu osób odwiedzających swoich bliskich, jak również miejsca spoczynku wielu osób zasłużonych. Bardzo negatywnie wpływało to również na odbiór wizualny tej najcenniejszej części zabytkowej nekropolii, będącej jedną z wizytówek stolicy.

Projekt zakładał wyremontowanie istniejącej nawierzchni ciągu pieszego w utworzonej w 1925 Alei Zasłużonych poprzez unifikację materiałową z zachowanymi fragmentami oryginalnej nawierzchni.

Głównym założeniem działań Fundacji Stare Powązki jest maksymalne zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i renowację zabytków ruchomych
i nieruchomych na terenie cmentarza, ale również modernizację infrastruktury, w taki sposób aby zachować historyczny charakter nekropolii.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Serdecznie dziękujemy.

Fundacja Stare Powązki