Odwiedź portal edukacyjny
Starych Powązek

Zapraszamy na stronę edukacja.stare-powazki.pl poświęconej przekazywaniu wiedzy o dziedzictwie Starych Powązek, gdzie udostępniamy materiały ułatwiające zwiedzanie, prowadzenie lekcji oraz pielęgnację pamięci o historii Starych Powązek.

W ochronie dziedzictwa Starych Powązek

Gdy gaśnie pamięć ludzka
dalej mówią kamienie

~ Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski

image/svg+xml

Najnowsze wydarzenia i aktualności

image/svg+xml

Zważywszy na fakt, iż Cmentarz Powązkowski w Warszawie jest nie tylko nekropolią stanowiącą istotny element dziedzictwa kulturowego Polski, lecz także jedną z najpiękniejszych i szczególnie cennych w Europie, a także bardzo ważnym miejscem dla miasta Warszawy i jej mieszkańców, stanowiąc panteon dwustu lat trudnej historii naszej stolicy, Archidiecezja Warszawska będąca opiekunem cmentarza, postanowiła założyć Fundację „Stare Powązki”, której misją jest zachowanie dziedzictwa i historycznego charakteru tego miejsca wiecznego spoczynku wielu pokoleń Polaków.

Oprócz działań z zakresu ochrony, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Fundacja za cel przyjęła promowanie Starych Powązek jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego oraz propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym.

Poprzez liczne programy edukacyjne o sztuce i historii, ukierunkowane na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży, a także na wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie wiedzy o historii sztuki i ochronie zabytków kultury w Polsce, Fundacja pragnie uświadamiać społeczeństwu znaczenie dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej.

Jesteśmy organizacją konsolidującą działania wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w program opieki nad Starymi Powązkami. Nad działaniami Fundacji pieczę sprawuje Rada Fundacji, w skład której wchodzą osoby reprezentujące Prezydenta Polski oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a także osoby będące największymi autorytetami w dziedzinach związanych ze sztuką i kulturą.

Nawiązaliśmy również współpracę z instytucjami państwowymi zajmującymi się ochroną zabytków.

Celami statutowymi Fundacji są:

 • Ochrona, konserwacja i restauracja zabytków na Starych Powązkach
 • Ochrona, konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • Propagowanie i promowanie Starych Powązek jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego
 • Propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy o zabytkach
 • Uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej, a także zwiększanie społecznego poziomu wiedzy o sztuce polskiej
 • Tworzenie programów edukacyjnych o sztuce i historii skierowanych na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży
 • Wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poznania historii sztuki i ochrony zabytków kultury w Polsce
 • Informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów zabytkowych, o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia
 • Interweniowanie w wypadku zagrożenia obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Starych Powązek
 • Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą
 • Ukształtowanie i pogłębienie postawy patriotycznej u Polaków mieszkających w kraju i za granicą
 • Zachęcanie osób o polskich korzeniach do odwiedzin kraju swoich przodków
 • Realizacja zadań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej w kraju i za granicą
 • Wspieranie i inicjowanie działań oświatowych i edukacyjnych mających na celu wychowanie dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu i szacunku dla kultury i historii własnego kraju
 • Wspieranie i propagowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej w dziedzinach: gospodarki, nauki, religii, kultury, turystyki

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Ochronę obiektów zabytkowych stanowiących integralną część Starych Powązek
 • Promocję kultury i tradycji polskiej poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych itp.
 • Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Tworzenie i wdrażanie strategii i programów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Współpracę z innymi fundacjami i organizacjami pokrewnymi statutowo
 • Inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących poszerzaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym
 • Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów fundacji
 • Inicjowanie i organizowanie kampanii społecznych, promocyjnych oraz informacyjnych w zakresie działań statutowych fundacji
 • Organizację projektów młodzieżowych mających pozytywny wpływ na świadomość historyczną, zaangażowanie społeczne, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wsparcie osób indywidualnych
 • Prowadzenie badań konserwatorskich oraz historycznych
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii konserwatorskich
 • Współdziałanie z ośrodkami naukowymi celem rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Propagowanie wiedzy historycznej w szkołach, w szczególności zagadnień związanych z ochroną zabytków
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organami administracji państwowej, służbami konserwatorskimi, placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, przedsiębiorstwami, spółkami oraz innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, chcącymi finansowo, bądź w innej formie wesprzeć fundację w realizacji jej celów
 • Organizowanie i finansowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla beneficjentów fundacji
 • Promocję działań edukacyjnych podejmowanych przez fundację, w tym poprzez akcje w mediach, internecie, współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
 • Poszukiwanie przez fundację partnerów do pomocy przy realizacji działań statutowych fundacji
 • Działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie idei celów fundacji
 • Współpracę z instytucjami kościelnymi krajowymi i zagranicznymi
 • Wydawanie czasopism, prowadzenie portali internetowych, prowadzenie akcji w mediach społecznościowych, tworzenie i współtworzenie programów telewizyjnych i radiowych
 • Podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami


Nasi Partnerzy: