Fundacji „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie

Fundacji „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 14, 01-797 Warszawa, NIP: NIP: 5272951999, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886931, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności, by dane były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 RODO, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad i sposób przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Fundacja „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 14, 01-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886931, sąd rejestrowy: przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 5272951999, REGON 388367850, zwana dalej także Fundacja.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Fundacja „Stare Powązki”, 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 14, tel: +48 796 787 360, e-mail: fundacja.stare.powazki@gmail.com, strona internetowa: https://fundacja.powazkowski.pl/

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

§  Przetwarzamy dane głównie w celu niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§  Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i zgodnie z treścią RODO.

§  Ponadto, jako przedsiębiorca możemy dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co wiąże się z przetwarzaniem danych w tym celu (art. 6 ust 1 lit. b oraz f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

§  Z uwagi na spoczywające obowiązki podatkowe, może wystąpić konieczność przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

§  Przetwarzamy dane w celach analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§  Przetwarzamy dane w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§  Przetwarzamy dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§  Przetwarzamy dane w celu ochrony żywotnych interesów naszych klientów, jeżeli fizycznie lub prawnie nasz klient nie może wyrazić zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

§  W związku z marketingiem usług własnych możemy wykorzystywać do niego adres korespondencyjny lub e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na skrzynkę poczty elektronicznej. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

§  Administrator przetwarza dane osobowe tzw. „zwykłe”. Nie przetwarzamy danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

§  Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

a)       imię i nazwisko,

b)      stanowisko,

c)       firmę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

d)      dane teleadresowe i email,

e)      adres protokołu internetowego użytkownika,

f)        inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,

g)       informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Komu zostaną przekazane dane osobowe?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

a)       upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora – Fundacja „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie,

b)      podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną Administratora,

c)       dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, kancelariom windykacyjnym lub księgowym),

d)      instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

e)      podmioty współpracujące z Administratorem, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia,

Nadmieniamy, że organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie danych osobowych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Czy dane zostaną przekazane do państw trzecich?

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie, dane nie są przekazywane poza EOG. W przypadku korzystania z usług dostawców np. w zakresie wsparcia informatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, wówczas gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Wszelkie dane naszych Klientów przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy prze 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Jeśli dane przetwarzamy na podstawie zgody – wówczas przetwarzamy je do czasu cofnięcia zgody.

Informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych

Posiadają Państwo:

1)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)      prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)      prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

4)      prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)      prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych do innego administratora,

6)      prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7)      prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

8)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z ww. uprawnień, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Informujemy o uprawnieniu wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz obsługi o charakterze marketingowym lub edukacyjnym oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na Państwa żądanie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową świadczenia usługi na Państwa rzecz. Nadto, ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator ma obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni sprawny kontakt i realizację umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator korzysta z plików cookie. Pliki te są wykorzystywane do celów reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisów reklam usług i produktów), statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu; identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów; zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisów; zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisów dla odbiorcy. Od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane.

Zgoda

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Sprzeciw

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają nam jednak prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku, nie będziemy przetwarzać danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Warszawa, 20 października 2021 r.                                            Zarząd Fundacji „Stare Powązki”