W ochronie dziedzictwa Starych Powązek

Gdy gaśnie pamięć ludzka
dalej mówią kamienie

~ Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski

Misją Fundacji „Stare Powązki” jest zachowanie dziedzictwa i historycznego charakteru miejsca wiecznego spoczynku wielu pokoleń Polaków, jakim jest Cmentarz Powązkowski w Warszawie.

Fundacja została powołana z woli Archidiecezji Warszawskiej, opiekuna nekropolii, z myślą o pielęgnowaniu i promowaniu unikatowej (również w skali Europy) wartości historycznej i artystycznej Cmentarza – panteonu ponad dwustuletniej, niejednokrotnie bolesnej przeszłości miasta i jej mieszkańców.

Fundacja realizuje projekty zarówno  z obszaru konserwacji i restauracji zabytków, jak i z obszaru promocji i edukacji. Konsoliduje działalność osób i instytucji zaangażowanych w program opieki nad Starymi Powązkami. Jej działania nadzoruje Rada Fundacji, w skład której wchodzą osoby reprezentujące Prezydenta Polski oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a także będące autorytetami w dziedzinie kultury i sztuki. Fundacja współpracuje ponadto z instytucjami ochrony zabytków i dzieł sztuki. Jej działalność wspierają liczni darczyńcy i partnerzy.

Celami statutowymi Fundacji są:

 • Ochrona, konserwacja i restauracja zabytków na Starych Powązkach
 • Ochrona, konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • Propagowanie i promowanie Starych Powązek jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego
 • Propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy o zabytkach
 • Uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej, a także zwiększanie społecznego poziomu wiedzy o sztuce polskiej
 • Tworzenie programów edukacyjnych o sztuce i historii, skierowanych na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży
 • Wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poznania historii sztuki i ochrony zabytków kultury w Polsce
 • Informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów zabytkowych, o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia
 • Interweniowanie w wypadku zagrożenia obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Starych Powązek
 • Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i zagranicą
 • Kształtowanie i pogłębienie postawy patriotycznej u Polaków mieszkających w kraju i zagranicą
 • Zachęcanie osób o polskich korzeniach do odwiedzin kraju swoich przodków.
 • Realizacja zadań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej w kraju i zagranicą
 • Wspieranie i inicjowanie działań oświatowych i edukacyjnych mających na celu wychowanie dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu i szacunku dla kultury i historii własnego kraju.
 • Wspieranie i propagowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej w dziedzinach: gospodarki, nauki, religii, kultury, turystyki

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Ochronę obiektów zabytkowych stanowiących integralną część Starych Powązek
 • Promocję kultury i tradycji polskiej poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych itp.
 • Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Tworzenie i wdrażanie strategii i programów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Współpracę z innymi fundacjami i organizacjami pokrewnymi statutowo
 • Inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących poszerzaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym
 • Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów fundacji
 • Inicjowanie i organizowanie kampanii społecznych, promocyjnych oraz informacyjnych w zakresie działań statutowych fundacji
 • Organizację projektów młodzieżowych mających pozytywny wpływ na świadomość historyczną, zaangażowanie społeczne, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wsparcie osób indywidualnych
 • Prowadzenie badań konserwatorskich oraz historycznych
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii konserwatorskich
 • Współdziałanie z ośrodkami naukowymi celem rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Propagowanie wiedzy historycznej w szkołach, w szczególności zagadnieniami związanymi z ochroną zabytków
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organami administracji państwowej, służbami konserwatorskimi, placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, przedsiębiorstwami, spółkami oraz innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, chcącymi finansowo, bądź w innej formie wesprzeć fundację w realizacji jej celów
 • Organizowanie i finansowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla beneficjentów fundacji
 • Promocję działań edukacyjnych podejmowanych przez fundację, w tym poprzez akcje w mediach, Internecie, współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
 • Poszukiwanie przez fundację partnerów do pomocy przy realizacji działań statutowych fundacji
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei celów fundacji
 • Współpracę z instytucjami kościelnymi krajowymi i zagranicznymi
 • Wydawanie czasopism, prowadzenie portali internetowych, prowadzenie akcji w mediach społecznościowych, tworzenie i współtworzenie programów telewizyjnych i radiowych
 • Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Zarząd Fundacji

Ks. Kanonik Jacek Laskowski

Prezes Zarządu Fundacji Stare Powązki

Karol Gądzik

Członek Zarządu Fundacji Stare Powązki


Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji:
Michał Stępniewski

Członkowie Rady Fundacji:
dr Krzysztof Bąkała
Grażyna Ignaczak-Bandych
Ks. Bp Michał Janocha
Michał Krasucki
Ks. dr Sławomir Nowakowski
Bartłomiej Pawlak
Prof. Joanna Sosnowska