Regulamin przekazywania darowizn

na wsparcie Cmentarza „Stare Powązki” za pomocą Aplikacji „Stare Powązki”

I. Postanowienia wstępne:

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych realizowanych przez Fundację „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 14, 01-797 Warszawa, NIP: 5272951999, REGON: 388367850, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886931, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Fundacją”, za pośrednictwem, należącej do Fundacji – Aplikacji mobilnej „Stare Powązki” – w ramach funkcjonalności [opcji] „Przekaż darowiznę”/ „Wpłać”. Regulamin określa także prawa i obowiązków Darczyńców oraz Fundacji w związku z przekazywaniem darowizn.
 2. Aplikacja mobilna „Stare Powązki” jest własnością Fundacji.
 3. Korzystając w ramach Aplikacji mobilnej „Stare Powązki” – z funkcjonalności [opcji] „Przekaż darowiznę” / „Wpłać” do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w Aplikacji mobilnej „Stare Powązki” oraz w zakładce „Regulaminy” na stronie Fundacji (fundacja.stare-powazki.pl).

II. Słowniczek:

 1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie stosuje się niniejszy Słowniczek.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
  a) Aplikacja– Aplikacja mobilna „Stare Powązki” będąca własnością Fundacji.
  b) Fundacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Fundacja „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 14, 01-797 Warszawa, NIP: 5272951999, REGON: 388367850, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886931, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
  c) Regulamin – niniejszy regulamin.
  d) Usługobiorca Aplikacji – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji lub dokonująca za jej pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany „Darczyńcą”).
  e) Operator bezpiecznych płatności internetowych, Operator – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.
  f) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Usługobiorcę Aplikacji na działania Fundacji.
  g) Darczyńca – Usługobiorca Aplikacji, który dokonał Darowizny.
  h) Obdarowany – Fundacja, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.
  i) Przelewy24 – serwis bezpiecznych płatności internetowych dostarczany przez Operatora.

III. Darowizna:

 1. Usługobiorca Aplikacji (Darczyńca), przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Aplikacji (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

IV. Zasady przekazywania darowizn w Aplikacji:

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Przekaż darowiznę” / „Wpłać”, korzystając z Aplikacji mobilnej „Stare Powązki”. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn w ramach Aplikacji mobilnej „Stare Powązki” – z funkcjonalności [opcji] „Przekaż darowiznę” / „Wpłać” odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS, numer KRS 0000347935.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe.
 6. Przekazując darowiznę, Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych w ramach Aplikacji mobilnej „Stare Powązki” – przy funkcjonalności [opcji] „Przekaż darowiznę” / „Wpłać” lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie, kwotę w pole „Inna”.

V. Darowizny w postaci płatności dokonywanych z kart płatniczych:

 1. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 2. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są Przelewy24 przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Przelewy24 wpłaty.
 3. Przelewy24 (Operator) nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. Przelewy24 (Operator) pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 4. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 5. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu w ramach Aplikacji mobilnej „Stare Powązki” – przy funkcjonalności [opcji] „Przekaż darowiznę” / „Wpłać” regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin Operatora płatności dostępny na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

VI. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług Przelewy24:

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: fundacja.stare.powazki@gmail.com
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Przelewy24 i/lub Operatora nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
 1. ) pisemnej na adres: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;
 2. ) bezpośrednio w siedzibie PayPro lub w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów;
 3. )  faksem – na numer +48 61 642 90 31;
 4. ) w formie elektronicznej: serwis@przelewy24.pl;
 5. ) poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja;
 6. ) ustnie: telefonicznie – pod numerem +48616429344; lub bezpośrednio w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów – do protokołu podczas tej wizyty;
 1. Zasady rozpatrywania reklamacji przez Operatora szczegółowo określone zostały na stronie internetowej pod adresem https://www.przelewy24.pl/reklamacje.
 2. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: fundacja.stare.powazki@gmail.com. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

VII. Dane osobowe:

 1. Fundacja „Stare Powązki” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 14, 01-797 Warszawa, NIP: NIP: 5272951999, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886931, REGON: 388367850, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 04.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
 3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo numer telefonu i kod pocztowy – jeśli Darczyńca przekazał go na stronie formularza danych osobowych.
 4. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
 5.  Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się wPolityce Prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 października 2021 roku.
 2. Fundacja może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Aplikacji w Aplikacji oraz na stronie internetowej Fundacji wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.


Warszawa, 27 października 2021 r.                                         Zarząd Fundacji „Stare Powązki”